כתב מרן רבינו עובדיה (הליכות עולם חלק ח' עמ' של"ז)* שאם יש לו לאדם רק שלוש שעות ללימוד תורה ביום, יקדיש את זמנו ללימוד הלכה למעשה, כדי שידע מה יעשה ישראל, ולא ילמד בזמן זה משנה וגמרא, כי אינו יוצא ידי חובת תלמוד תורה בזה. ורק אם יש ברשותו ארבע שעות או יותר ביום ללימוד - יקבע שלוש מהן בהלכה, והשאר יקדיש ללימוד הגמרא והראשונים. 

וכבר אמרו רז"ל: "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד" (ברכות ח.). ועוד בארו בפסוק: "אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב" - אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה, יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. 

וביארו המהרש"א והיעב"ץ, שאוהב הקב"ה את בתי המדרשות שלומדים בהם הלכה פסוקה [שהם כלשכת הגזית שהשכינה שורה עליהם], יותר מבתי המדרשות שאין לומדים בהם הלכה פסוקה. שהרי אם אינו בקי בהלכה, כשול יכשל בכל מעשיו, כי "אין בּוּר ירא חטא, ולא עם הארץ – חסיד". ואמרו באבות דרבי נתן (פרק כט משנה ז): "כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, לא טעם טעם של חכמה. הוא היה אומר, כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, זה גיבור ואינו מזוין"

ונאמר בנידה (עג:) "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

על כן, כמה צריך האדם להשתדל בכל כוחו להתמיד ככל שיוכל בלימוד ההלכה הפסוקה בכל יום וים, ויקבע עיתים ללימוד ההלכה, על מנת שידע את ההלכות החיוניות לחיים. אדם לא יכול לעבוד את ה' ולהתנהל כיהודי, בלי שיודע את ההלכות הנוגעות לחייו. כי מי שלא לומד איך צריך להתנהג - לא מתנהג כמו שצריך.

הלימוד ב"ילקוט יוסף היומי" לא דורש ממך הרבה. הלימוד אורך כחמש דקות ביום, בסדר לימוד קצר וקבוע. זה המינימום שאתה צריך לעשות למען העולם הבא שלך.

השיגו עוד היום את טבלת החלוקה לשנת תשפ"ד, והצטרפו למעגל הלומדים העולמי!


 * דברי מרן הגר"ע זצ"ל בהליכות עולם חלק ח', הלכות תלמוד תורה עמ' שלז:


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.