בס"ד. ז' אב תשפ"ג

דבר טוב ויפה עשה היקר והנעלה והנעים, יניק וחכים, ברוך כשרונות, חמד בחורים עדיו לפאר ותפארת בעזה"י איתי אריה יום טוב נ"י, נכדו של הרה"ג הנכבד הרב אריה כהן שליט"א, מחבר חיבורים ומזכה הרבים בעיר ראשון לציון יע"א, על יוזמתו הברוכה לערוך תוכנית לימוד יומי דו שנתית, לסיום קיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף. ויש בזה זיכוי הרבים ותועלת לציבור הרחב, איישר חיליה לאורייתא. 

כידוע אנו בני עדות המזרח והספרדים, צריכים לנהוג בכל הליכותינו כדעת מרן הש"ע, וכמו שהארכנו לבאר בספר עין יצחק ח"ג קבלת הוראות מרן הש"ע, ואנו הולכים אחר הוראותיו בין להחמיר בין להקל בכל ההלכות, ומכאן חובה קדושה ללמד ההלכה לציבור הרחב כפי דעת מרן הש"וע. ואכן יש לחזק את מגידי השיעורים והרבנים אשר די בכל אתר ואתר, להורות לרבים כהוראותיו של מרן הב"י זיע"א. ומן הראוי להביא כאן בשבח גדלותו של מרן הב"י זיע"א, מ"ש המהרש"ם (בהקדמה לספרו תכלת מרדכי), וז"ל: פעם אחת חלמתי בחוה"מ סוכות בהיותי יושן בסוכה, שהייתי לפני ב''ד שלמעלה, וראיתי שישבו כחצי גורן עגולה, והביאו איש אחד לדין שעבר עבירה שחייבים עליה מיתה בידי שמים, אלא שיש ב' דעות אם חייבים מיתה על עוון זה, והיו מיימינים ומשמאילים, ונחלקו אם בספק פלוגתא של פוסקים יש לפטור בידי שמים, דספיקא כלפי שמיא ליכא. והשטן היה עומד לשטנו, ושמעתי קול שאמרו: "נשאל לבי"ד של מטה", ושאלו אותי ע"ז, והשבתי, כי גם בדיני שמים פטור מספק, ושכן מבואר בכס"מ. והשטן רצה לדחוף אותי, באמרו מה לך להתערב במשפט בי"ד העליון, ואמרתי פסוק יגער ה' בך השטן, וגם כי הלא נשאלתי ע"ז ונדרשתי לאשר שאלוני, ועוד דברים, ויצא הפסק לפטרו. ואיקץ, ולא זכרתי מקום שבכס"מ איפה הוא, והאיר היום והלכתי לבית וחיפשתי ומצאתי שכ"ה בכס"מ (פט"ז מהל' פסולי המוקדשים ה"ט). עכת"ד. הא קמן דבמתיבתא דרקיעא הסכימו לפסק מרן הכס"מ ועבדי עובדא כוותיה, כירוח ה' דיבר בו ומלתו על לשונו.

ומלאך המגיד אמר לו למרן, שיזכה לגמור את כל חיבוריו ופסקיו, נקיים מכל סיג וטעות, ויתפשטו בכל גבולות ישראל. (מגיד מישרים פרשת בשלח). והשל"ה הקדוש כתב, כי אליהו הנביא היה נגלה למרן הקדוש ז"ל. והאריך בדברי שבח ויקר על מרן ז"ל. וגדול חכמי איטליה מהר"י מינץ, כתב על מרן שכבר נתפשטה חכמתו הרחבה והוראותיו בכל העולם, לא היתה קריה אשר שגבה ממנו, עד אשר נוכל לומר בלי גוזמא שמזמן הרמב"ם והרמב"ן ועד היום לא נמצא כמוהו בישראל להגדיל תורה ולהאדירה. ועוד האריכו האחרונים לתת כבוד ויקר למרן רבנו יוסף קארו זצ"ל. והחזו"א היה אומר: אדם שבידו לחלוק על הב"י, צריך שיהיה בידו כח לחלוק על המלאך המגיד ועל מרן, שהב"י והמלאך המגיד הם יצירה רוחנית אחת.

המשך המכתב יפורסם בהמשך בעז"ה.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.